Nouvelles

Waza #1

  1. Jodan Uke (Ushiro Zenkutsu Dachi)
  2. Gyaku Tzuki
  3. Yoko Tzuki
  4. Uchi uke
  5. Mawashi Higiate

Waza #2

  1. Jodan Uke (Ushiro Zenkutsu Dachi)
  2. Gyaku Tzuki
  3. Soto Uke
  4. Gedan baraï
  5. Tzuki